SUPER FEATURES

Katarzyna Osowicz Szewczyk Radna Powiatu Gostynińskiego


Jestem rodowitą gostynianką, z wykształcenia prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego w Toruniu. Od 2006 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2008 roku adwokat i członek płockiej palestry. Od 12 maja 2010 r. pełnię funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. W latach 2012 – 2018 byłam członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Od 2014 r. sprawuję funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego V kadencji. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach menadżerskich i kursach w zakresie prawa, samorządu terytorialnego, zarządzania jednostkami służby zdrowia.


Poza wykonywaniem obowiązków zawodowych, staram się aktywnie uczestniczyć w sprawach istotnych dla regionu. Czynnie angażuję się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem podczas ostatnich Wyborów Samorządowych, za co serdecznie dziękuję. Dotychczasową szansę, jaką otrzymałam od Państwa podczas mijającej kadencji, i stanowisko Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego wykorzystuję w pełni poprzez zdobyte przeze mnie doświadczenie i wiedzę. Posiadam doświadczenie samorządowe, które zdobyłam, stawiając pierwsze kroki w samorządzie terytorialnym szczebla powiatowego, co pozwoliło mi na poznanie struktur, potrzeb i sposobu funkcjonowania powiatu. Już w 2002 r. odbyłam staż w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, następnie pracowałam jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów w jednostce samorządowej, udzielałam także porad prawnych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, działałam również w Ministerstwie Sprawiedliwości. Za zaangażowanie w działalność na rzecz Powiatu Gostynińskiego i lokalnej społeczności w 2018 r. zostałam odznaczona najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.
Zgłaszając swoją kandydaturę w nadchodzących wyborach, chciałabym kontynuować służbę nie dla siebie, a dla społeczności, którą wspólnie tworzymy.

Od początku celem i priorytetem Rady Powiatu, której obecnie przewodniczę, była realizacja jak największej liczby inwestycji służących zrównoważonemu rozwojowi oraz mieszkańcom powiatu. Niewątpliwym sukcesem, zauważanym przez mieszkańców i użytkowników dróg, jest poprawa infrastruktury drogowej. Pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na realizację projektów służących osobom zamieszkałym w powiecie, jak i odwiedzającym nasz powiat. Byliśmy zaangażowani w tworzenie obszarów bezpieczeństwa, nowoczesnych przejść i ścieżek rowerowych. Wprowadzaliśmy nowinki techniczne, gwarantujące i poprawiające bezpieczeństwo, służące ochronie przyrody, m.in. eko-ławeczki.

Stawialiśmy na likwidację bezrobocia, nieustannie organizując staże i prace interwencyjne. Dbaliśmy o to, aby mieszkańcy powiatu zdobywali odpowiednie kwalifikacje.

Wspieraliśmy najbardziej potrzebujących – Domy dla Dziecka, rodziny zastępcze, Domy Pomocy Społecznej. Dbaliśmy o niepełnosprawnych, wspierając działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, punktów wczesnego wspomagania rozwoju, likwidując bariery architektoniczne.

Stawialiśmy także na ekologię i ochronę przyrody, w tym działania związane
z energooszczędnością, termomodernizacją budynków i organizacją konkursów ekologicznych.
Zadbaliśmy o poprawę standardu infrastruktury służącej edukacji i pomocy społecznej, stawiając na modernizacje i przebudowy.

Byliśmy inicjatorami różnych uroczystości powiatowych,
m.in. Powiatowego Festiwalu Tańca, Dnia Integracji mającego na celu integrację społeczną osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych w inny sposób z funkcjonowania w społeczeństwie, imprez turystycznych, edukacyjnych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.
Kontynuowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.Ważne dla mnie sprawy chciałabym przekuć w realne działania służące naszemu powiatowi, są nimi:

poprawa bytu osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, m.in. likwidacja barier architektonicznych, realizacja programów psychoedukacyjnych oraz aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

realizacja działań proekologicznych, m.in. poprawa jakości powietrza w naszym najbliższym otoczeniu, działania termomodernizacyjne, promowanie zdrowego stylu życia, rozwój infrastruktury turystycznej, rozwój turystyki rowerowej, edukacja ekologiczna, korzystanie z odnawialnych źródeł energii,

działania na rzecz edukacji, m.in. poprawa infrastruktury edukacyjnej, zwiększony dostęp do pomocy naukowych, dostęp do zajęć dodatkowych
z języków obcych już od pierwszej klasy,

działania na rzecz Domów dla Dziecka i rodzin zastępczych,

reaktywacja świetlic osiedlowych lub gminnych, służących rozwojowi dzieci, zapewniających kreatywne zajęcia dodatkowe, rozwijających zdolności, ale także kompensujących rozpoznawane deficyty rozwojowe.


Dziś proszę Państwa o umożliwienie mi kontynowania tej drogi w powiecie gostynińskim, którą wybrałam kilkanaście lat temu. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe zaangażowanie i prace na rzecz samorządu będą wystarczające, aby ponownie Państwo mi zaufali i wyrazili swoje poparcie.

Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby móc skutecznie reprezentować Państwa interesy w Radzie Powiatu Gostynińskiego. Zapraszam 21 października 2018 r. do czynnego udziału w Wyborach Samorządowych i oddania głosu na moją kandydaturę. Bo choć jesteśmy niewielkim powiatem w samym sercu Polski, wspólnie możemy wiele.

Pamiętajmy, że najważniejszy jest ciąg dalszy…


Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.